Pravidla financování cestovného, ubytování a startovného na závody OB oddílu SKOB BRUNTÁL na rok 2019

1. Úhrada cestovného a ubytování na závody orientačního běhu ŽB a MČR soukromým vozidlem. Úhrada za kilometry platí pro vzdálenost Bruntál - shromaždiště závodu,případně trasu kratší (dle místa bydliště). Ubytování na výše uvedených závodech hradí oddíl SKOB Bruntál.

2. Vyúčtování bude provedeno nejpozději do 1 měsíce po uskutečnění jízdy majitelem(řidičem) osobního automobilu, a to na předepsaném tiskopise (v příloze pravidel)a předáno hospodářce. Záloha se neposkytuje.

3. Sazba za 1 km jízdy činí 3,00 Kč.

4. Podmínkou proplacení cestovného je obsazení vozidla minimálně 3 osobami (závodníky).Neplatí v případě nižšího počtu přihlášených závodníků.

5. Cestovné bude proplaceno po vyúčtování hospodářkou a schválení předsedou.

6. Jízdné veřejnou dopravou nebude propláceno.

7. Spolek neodpovídá za škody na vozidle vzniklé při dopravě, ani za následky haváriena vozidle a zdraví účastníků přepravy. Vozidlo musí mít sjednáno a uhrazeno povinné pojištění.

8. Úhrada parkovného bude provedena na základě dokladu o zaplacení.

9. Úhrada startovného na závody dle bodu 1. pravidel ve výši základního startovného hradíoddíl na základě předložených dokladů o zaplacení, s uvedením jednotlivých závodníků na předepsaném tiskopise (viz příloha). Doplatek zvýšeného startovného členem nebo v případě neúčasti přihlášeného člena, tento uhradí startovné v plné výši.

10. Startovné na OŽ Hanácké oblasti si hradí členové v plné výši včetně dohlášky za zvýšenéstartovné, a to i při neúčasti přihlášeného člena na závodě.

11. Startovné a ubytování na vícedenních závodech si závodníci řeší individuálně, s výjimkou oddílové akce Vysočina cup (12.-14.7) , kde oddíl hradí celé startovné a polovinu ceny ubytování.

12. V případě zajištění sponzorského daru členem ve výši nad 3 000 Kč bude vybírán členský příspěvek a registrační poplatek. Startovné na oblastní žebříčky Hanácké oblasti mu bude placeno v plné výši.

13. Majetek v hodnotě nad 500 Kč pořízený z dotace nebo rozpočtu oddílu bude po dobu 4 let od jeho pořízení používán pouze k účelu, pro který byl pořízen, a nebude prodán nebo převeden na jinou osobu.

14. Členský příspěvek i registrační poplatek je stanoven na 100 Kč pro všechny členy oddílu nad 18 let. Členský i registrační poplatek za děti do 18 let hradí oddíl.Schváleno dne 25.3.2019


Petr Řeháček, v. r.
předseda SKOB